Få hjälp med kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd

Kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd ska utföras minst en gång per år av en extern part, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det ska ske för att säkerställa att hälso- och sjuk­vården har en säker läkemedelshantering.

En extern farmaceut besöker er verksamhet för att kontrollera förvaringen av läkemedel och gå igenom lokala rutiner för läkemedelshantering på aktuell enhet. Detta görs med fördel tillsammans med läkemedelsansvarig sjuksköterska och annan berörd personal. Granskningarna genomförs på ett systematiskt sätt för att säkerställa jämförbarhet mellan enheter. Efter avslutat uppdrag skickar vi en rapport med förslag på förbättringar och åtgärder för fortsatt kvalitetsarbete på enheten.

Upool utför sedan 2015 kvalitetsgranskningar av läkemedelsförråd åt ett antal kommuner i Sverige. Till exempel vann Upool nyligen upphandlingen om Kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd i sju kommuner i regionen Falun–Borlänge, totalt 171 läkemedelsförråd. 

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Infoblad

Ladda hem ett infoblad om Upools kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd.