Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20181125_112314.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket


Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten lämnar Läkemedelsverkets styrelse. Läs mer!


FAQ om medicinteknik

26 nov

Läkemedelsverket har nedan sammanställt svar på vanliga frågor om medicinteknik. Läs mer!


Antibiotikaresistens och miljöpåverkan i fokus för ny EU-lag

26 nov

Ministerrådet har idag beslutat om ny EU-lagstiftning för veterinärläkemedel och läkemedel i foder. Förändringarna träder ikraft om tre år. Sveriges framgångsrika delaktighet i arbetet med den nya lagstiftningen framgår exempelvis genom de nya regler som införts med syfte att motverka antibiotikaresistens men också att minska miljöpåverkan av veterinära läkemedel. Läs mer!

 

Samverkan med vården ger högre patientsäkerhet

22 nov

Som tillsynande myndighet för medicintekniska produkter är Läkemedelsverket beroende av rapporter från vård och tillverkare om negativa händelser och tillbud. En god samverkan leder i slutändan till en högre patientsäkerhet när felaktiga produkter kan åtgärdas eller tas bort från marknaden. Läs mer!


Begränsning i användning av kinoloner och fluorokinoloner Läs mer!


Stor efterfrågan på influensavaccin ger restnotering

20 nov

Under måndag 19:e november restnoterades ett av årets influensavaccin Vaxigrip Tetra. Restnoteringen beror på en oväntat hög efterfrågan. Även det andra vaccinet som upphandlats, Influvac Tetra, kan komma att stå inför en restnotering inom kort. Läs mer!

 

Läkemedelsverket avslår rikslicensansökan

12 nov

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Cefotaxim AB Unimedic Vial Mate, Cefuroxim AB Unimedic Vial Mate, Cloxacillin AB Unimedic Vial Mate och Piperacillin/Tazobaktam AB Unimedic Vial Mate. Läs mer!


Läkemedelsverket följer upp apotekens returrätt

8 nov

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att under tre år 2019-2021 följa apotekens rätt till retur av receptbelagda läkemedel. Uppföljningsarbetet kommer att rapporteras till Socialdepartementet. Läs mer!


Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2018) Läs mer!


Risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden vid längre tids användning av hydroklortiazid

1 nov

Nya studier pekar på att det kan finnas en ökad risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden hos patienter som behandlas med hydroklortiazid under längre tid. Läkemedelsverket uppmanar sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma på hudförändringar och se över behandlingen av patienter som har haft hudcancer. Läs mer!

 
 
 

Övriga nyheter


Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid brist på influensavaccin
Med anledning av att flera landsting och regioner uppgett att det råder brist på influensavaccin, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att doser bör reserveras för att vaccinera riskgrupper vid begränsad vaccintillgång. Läs mer!

 

Nytt centrum för genetisk analys startas i Göteborg

29 nov

Genom den nationella satsningen på precisionsmedicin startar Sahlgrenska ett nytt analyscentrum. Läs mer!


Ny barnbok om förkylningar och antibiotika

Strama Stockholm har tagit fram en bok om förkylningar och antibiotikaanvändning som riktar sig till barn. Boken skickas ut till alla sjuåringar i Stockholm. Läs mer!


Kort tarm och läkemedelsbehandling

Sammanfattningsvis kan flera faktorer påverka absorption av läkemedel vid kort tarm. Beroende på vilken del och hur mycket tarm man förlorat påverkas läkemedelsabsorption i olika utsträckning. Olika läkemedel och beredningsformer påverkas dessutom i olika stor utsträckning. Det är därför viktigt att utvärdera effekt av läkemedelsbehandlingen hos dessa patienter. Om det är möjligt bör koncentrationsmätning övervägas. Depotberedningar och läkemedel med förlångsammat utsläpp är ofta olämpliga för patienter med kort tarm. Läs mer!

  

Hälften så många spermier hos söner till rökande pappor

22 nov

Det är välbelagt att män vars mamma rökte under graviditeten har minskat spermieantal. Nu visar det sig att pappans rökande vid tiden för graviditeten har minst lika stor betydelse. Sönerna har hälften så många spermier jämfört med de med icke-rökande fäder, enligt forskare vid Lunds universitet. Oavsett om mamman rökte eller inte. Läs mer!


Nära hälften har farligt dålig kondition

21 nov

Svenskarnas kondition har försämrats kraftigt de senaste 20 åren. Nära hälften, 46 procent, av den arbetsföra befolkningen har en hälsofarligt dålig kondition. Läs mer!


Probiotika hjälpte inte vid magsjuka

21 nov

Barn med akut gastroenterit mådde inte bättre eller blev friska snabbare om de åt probiotika än magsjuka barn som inte fick kosttillskottet, visar en ny studie. Läs mer!


”Tänker han på Atari, det gamla tv-spelet?”

21 nov

Distriktsläkaren Mats Hogmark vill ägna mindre tid åt att avkoda läkemedelsnamn och mer tid åt patienten. Läs mer!

 

Primärvården ökar stödet till fysisk aktivitet och goda matvanor
Vi har följt upp landstingens arbete med att stödja patienter i primärvården som har ohälsosamma levnadsvanor. Data för 2017 visar att fler patienter får stöd för att komma till rätta med ohälsosamma matvanor och att bli mer fysiskt aktiva. Samtidigt ser vi att arbetet med rökning och riskfyllda alkoholvanor inte utvecklas trots att behovet är större än insatserna som ges idag. Läs mer!

 

Upptäckt av ny hämmare som kan stoppa inflammation

15 nov

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny läkemedelsmolekyl som dämpar inflammation. Genom att hämma ett visst protein minskar signalerna som triggar igång inflammationen. Förhoppningen är upptäckten på sikt ska leda till behandling av tillstånd som sepsis, KOL och allvarlig astma. Läs mer!


Läkemedel för människor påverkar syrsors personlighet 

Syrsor som utsätts för läkemedel som förändrar nivåerna av serotonin i hjärnan är mindre aktiva och mindre aggressiva än syrsor som inte behandlats, enligt en studie ledd av forskare vid Linköpings universitet. Läs mer!

 

Tillvänjning gav god effekt mot veteallergi

14 nov

Drygt hälften av de veteallergiska barnen i en studie tålde vete efter ett års behandling. Läs mer!

  

Nya diabetesläkemedel kan öka risken för biverkningar

15 nov

En ny klass av läkemedel vid typ 2-diabetes kan öka risken för allvarliga biverkningar, enligt en nordisk studie. Användningen av så kallade SGLT2-hämmare är kopplad till en tvåfaldigt ökad risk för benamputation, och det allvarliga tillståndet diabetisk ketoacidos. Läs mer!


Prostatan och bristen på offentliga toaletter

14 nov

Prostatan är för många ett organ som framför allt förknippas med cancer. I boken Prostatan – det ständiga gisslet? visar en rad forskare hur inte bara prostatan orsakar besvär, utan också hur föreställningar kopplade till prostatan kan påverkar mäns hälsa och livskvalitet. Läs mer!

 

Högt förtroende för mässlingsvaccin i Sverige enligt EU-rapport
Förtroendet för mässlingsvaccin är högt i den svenska befolkningen. Det framgår av den uppdaterade rapporten State of Vaccine Confidence in the EU 2018, som publicerades den 14 november 2018. Läs mer!

 

Hög dos omega 3 minskade hjärt-kärlrisk

12 nov

Omega 3 i hög dos hade en skyddande effekt hos patienter med känd hjärt-kärlrisk jämfört med placebo. Läs mer!


Diabetesläkemedel motverkade hjärtsvikt

12 nov

Astrazenecas SGLT2-hämmare Forxiga minskade sjukhusinläggningarna för hjärtsvikt vid diabetes typ 2. Läs mer!


Nya USA-regler kan ge fler läkemedel mot barncancer

8 nov

Lagändringar och särskilda satsningar i USA väntas få fler företag att utveckla läkemedel mot barncancer. Läs mer!


Individanpassa dosen av paracetamol till äldre

Till äldre är en dygnsdos paracetamol om 3 gram eller lägre lämpligt. Vid påtagligt sänkt njurfunktion bör dosen reduceras oavsett ålder. Läs mer!


Höga halter läkemedel i spindlar nära vattendrag

6 nov

Spår av över 60 läkemedel har upptäckts i vattenlevande insekter. En del substanser i så pass höga koncentrationer att rovdjur som mer eller mindre bara livnär sig på insekterna, såsom öring och näbbdjur, riskerar påverkas. Läs mer!


Värdefullt med nya data om antibiotikaresistens
EU:s smittskyddsmyndighet ECDC beräknar i en ny studie att 33 000 EU-medborgare dör varje år till följd av antibiotikaresistenta bakterier. Malin Grape, chef för Folkhälsomyndighetens enhet för antibiotika och vårdhygien tycker att resultaten är viktiga. Läs mer!

 

Inget stöd för att vaccin ger allergi

7 nov

Barn som vaccinerats enligt barnvaccinationsprogrammet har inte större risk för allergier än ovaccinerade, bekräftar en ny studie från Karolinska institutet. Läs mer!


Sjuksköterskor får börja skriva ut naloxon

6 nov

Ändrade föreskrifter gör nu att även sjuksköterskor kan förskriva läkemedlet naloxon mot opioidöverdoser. Läs mer!


Uppdaterade nationella riktlinjer om diabetesvård
De nationella riktlinjerna för diabetesvård har setts över och uppdaterats. Syftet är att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Läs mer!


Hjärt- och kärlsjukdomar är vanligast men har minskat kraftigt
Dödsfall på grund av hjärt- och kärlsjukdomar var den sjukdomsgrupp som orsakade flest dödsfall 2017 – totalt 34 procent. Antalet dödsfall i denna sjukdomsgrupp har dock minskat med närmare 60 procent de senaste trettio åren (sedan 1987). En av de dödsorsaker som däremot har ökat sedan 1987 är lungcancer. Läs mer!


Tandkräm med mint kan ge allergiska besvär

5 nov

Det mintsmakande aromämnet karvon finns framförallt i grönmynta/spearmint och är ett vanligt smakämne i tandkräm. Karvon har visat sig ge allergiska reaktioner hos personer med eksem och slemhinnebesvär, till exempel oral lichen planus. Tandläkare som behandlar patienter med slemhinnesjukdomar bör därför bli medvetna om att allergi mot smakämnen kan göra patienter sämre. Läs mer!


Stora mängder antibakteriella ämnen i svenska reningsverk 

Ett stort antal antibakteriella ämnen hittas i slam och vatten i svenska avloppsreningsverk. Flera av dem passerar delvis igenom verken och släpps ut i vattenmiljön. Med ny teknik som ozonering och aktivt kol kan utsläppen minskas betydligt. Läs mer!


Antioxidanter kan påskynda spridning av cancer

29 okt

Nu läggs ytterligare bevis till kopplingen mellan intag av antioxidanter – och ökad tumörtillväxt. Försök på djur och mänsklig cancervävnad bekräftar att tillskott av vissa antioxidanter ökar tillväxten av den svåra hudcancerformen malignt melanom. Läs mer!

 
 
 


 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här