Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 
 
Nyhetsbrev september
 Host.jpg

Nytt från Läkemedelsverket

Barnvaccinationsprogrammet hindrar spridning av allvarliga sjukdomar                   23 sep

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har sammanställt utfallet av barnvaccinationsprogrammet för 2013. Vaccinationstäckningen är hög, sjukdomskontrollen är god och vaccinerna är säkra, visar den första samlade rapporten om programmen. Läs mer

Valdoxan

PRAC har avslutat en nytta-riskutredning för Valdoxan. Detta läkemedel innehåller agomelatin och används för att behandla egentlig depression hos vuxna. PRAC föreslår att produktinformationens varning om leverskada skärps för att ytterligare tydliggöra att leverfunktionstester ska utföras innan behandling påbörjas och regelbundet under tiden den pågår. Eftersom patienter som är 75 år och äldre kan ha en ökad risk för svåra leverbiverkningar, och positiva effekter inte dokumenterats i denna grupp, rekommenderar PRAC att läkemedlet kontraindiceras hos patienter som är 75 år och äldre. Läs mer

Läkemedelsverkets vetenskapliga råd inrättat 16 sep

Läkemedelsverkets vetenskapliga råd är nu inrättat efter att läkemedelsnämnden för humanmedicin avvecklades i slutet av 2013. Det nya rådet har ingen beslutande funktion, utan är en rådgivande instans som ska komplettera myndighetens egna medicinska och vetenskapliga kompetens. Rådet ska också fungera som brygga till nationell hälso- och sjukvård. Läs mer

Övriga nyheter

September är den internationella alzheimermånaden.   Läs mer

Läkemedel som togs bort förra året godkänns igen 29 sep

I årtionden har läkare förskrivit ketokonazol off label för att behandla Cushings syndrom. Nu ser det ut som om läkemedlet kommer att bli godkänt för att behandla sjukdomen. Läs mer 

Bättre information om biverkningar behövs 22 sep

Överdriven, inkonsekvent eller felaktigt presenterad biverkningsinformation kan leda till att patienten inte startar, eller i förtid avslutar sin behandling. Det kan också öka negativa förväntningar som i sin tur leder till fler upplevda biverkningar, skriver författarna i BMJ. De föreslår därför att befintliga randomiserade studier i många fall kan användas för att ta bort de icke läkemedelsspecifika symtomen från biverkningslistan och för att beräkna absoluta risker. Observationella studier kan vara nödvändiga för hitta ovanliga och/eller allvarliga biverkningar som uppträder efter en längre tids användning. Dock måste det kausala sambandet fastställas på annat sätt. Läs mer

Tan K, Petrie KJ, Faasse K, Bolland MJ, Grey A. Unhelpful information about adverse drug reactions. BMJ. 2014 Aug 12;349:g5019. PubMed

Karlstad avvecklar receptarieutbildningen 25 sep Läs mer

Amerikanska National Institutes of Health vill att biomedicinska studier görs för båda könen redan på en preklinisk nivå. 24 sep Läs mer

Återlanserat antibiotikum biter på sjukhusspridda MRSA-bakterier  25 sep

Telavancin godkändes av EMA redan 2011 men har på grund av ouppfyllda krav inte nått den europeiska marknaden förrän nu.Läs mer

Tekmiras läkemedelskandidat mot ebola får nu användas vid nödsituationer i USA och Kanada.      23 sep      Läs mer

Kommande lagändring medför ändring i TLV:s föreskrifter 18 sep

Under sommaren 2014 beslutade riksdagen att farmaceuters möjlighet att i vissa fall motsätta sig utbyte av läkemedel ska införas i lagen om läkemedelsförmåner m.m. från och med den 1 januari 2015. Läs mer 

En studie på fler än 18 000 diabetiker visar att insulinpumpar minskar risken att dö i hjärtkärlsjukdom.                      17 sep

Insulinpumpar har använts i mer än 30 år, men enligt svenska forskare har få studier undersökt långtidssambandet mellan pumparna och risken för hjärtkärlsjukdom och ökad dödlighet. Nu har forskare vid Göteborgs universitet undersökt sambandet hos fler än 18 000 patienter med diabetes typ I under nästan sju år. Forskarna har analyserat data från det nationella diabetesregistret, där 2 447 patienter med insulinpump jämfördes med 15 727 patienter som injicerade insulin flera gånger om dagen. De patienter som hade en insulinpump hade 29 procents lägre dödlighet av samtliga orsaker än de som fick insulininjektioner. Dödligheten i hjärtkärlsjukdom var 43 procent lägre för de med insulinpump. Läs mer

Vården får inte missa mässling 17 sep

Under året har flera personer som insjuknat i mässling sökt vård utan att denna infektion har misstänkts. Folkhälsomyndigheten vill därför påminna sjukvården om vikten av att tänka på mässling hos personer med feber och utslag. Läs mer

Cochrane bedömer Avastin likvärdigt     15 sep

Ögonbehandling med det betydligt billigare Avastin vid behandling av åldersrelaterad makuladegeneration innebär inte fler allvarliga biverkningar än dyrare Lucentis enligt en oberoende studie. Läs mer

Ett kombinationspreparat för viktreducering har fått godkänt för den amerikanska marknaden 12 sep

Läkemedlet består av en kombination av det antidepressiva bupropion och naltrexon som används för att behandla bland annat alkoholberoende. amerikanska FDA har sagt ja till Contrave som godkänns för behandling av vuxna med ett BMI över 30 eller vuxna med ett BMI över 27 som har minst en annan viktrelaterad diagnos som diabetes eller högt blodtryck. Läs mer 

Planerar för två doser 10 sep

Socialstyrelsen planerar att ändra i riktlinjerna för HPV-vaccineringen i allmänna vaccinationsprogrammet. Tanken är att det ska bli ett tvådosschema för HPV-vaccin för vissa åldersgrupper, till skillnad från dagens tre doser. Studier har visat att två doser av HPV-vaccinerna ger ett minst lika bra skydd som tre, och under våren har EU godkänt tvådosschema för både Gardasil och Cervarix. Läs mer

TLV vill trygga leveranserna till apotek med nya regler för periodens varor. 4 sep

Från den 1 oktober gäller nya regler för företag som vill att deras läkemedel ska ingå i systemet för periodens varor. Regeländringen innebär att läkemedelsföretagen måste bekräfta till TLV att de kan tillhandahålla sina varor till hela marknaden under hela perioden. Idag betraktas läkemedlen som tillgängliga om inte företagen meddelar något annat. Företagen ska även bekräfta att de kan leverera läkemedel med tillräcklig hållbarhet, vilket är en period som omfattar patientens behandlingstid och minst ytterligare två månader. Läs mer

Ny kampanj för att minska onödig antibiotika. Läs mer   2 sep

Fortbildning

Ny behandlingsöversikt ”Sköra äldre och läkemedel”

Farmakologiska begrepp. Janusinfo har tagit fram en kortfattad repetition av de vanligaste begreppen.

 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här