Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20160124_113024.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket


Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2017) Läs mer!


Restsituation för Glytrin och Nitrolingual sublingualspray Läs mer!


Nytt kunskapsunderlag om biosimilarers användning och ekonomi

30 nov

Det är okontroversiellt att välja en biosimilar vid nyinsättning av ett biologiskt läkemedel. Det finns heller inga hinder för läkare att byta till en biosimilar under pågående behandling (switch) när sjukdomen är i stabil fas och patienten är välinformerad. Det är ett par av slutsatserna som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket presenterat i en rapport för regeringen. Läs mer!


Detremin ändrar droppstorlek

28 nov

Den 11 december ändrar Detremin 20 000 IE/ml droppstorlek från 500 IE/droppe till 800 IE/droppe. Nytt recept anpassat för den nya doseringen behöver utfärdas. Recept på den gamla förpackningen får inte användas för att expediera den nya förpackningen. Läs mer!


Viktig säkerhetsinformation (DHPC) mer lättillgänglig för hälso-sjukvård

29 nov

Nu går det att nå DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) på fler sätt. DHPC är ny, viktig säkerhetsinformation om läkemedel som Läkemedelsverket och läkemedelsföretagen behöver nå ut till hälso- och sjukvårdspersonal med. Läs mer!


Nytt ansvar för Läkemedelsverket

27 nov

Läkemedelsverket tar över ansvaret för att granska, bedöma, utse och anmäla organ inom det medicintekniska området. Tillsynsansvaret började gälla den 26 november i år. Läs mer!


Ytterligare indragning av Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg. Läs mer!


EMA till Amsterdam – Läkemedelsverket kommenterar Läs mer! 


Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

17 nov

Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg. Läs mer!


EMA bekräftar: begränsa användningen av Zinbryta

15 nov

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har nu avslutat sin granskning av läkemedlet Zinbryta (daclizumab) som används vid behandling av multipel skleros (MS). Läs mer!


Från den 1 november är inte Salures längre utbytbar mot annat läkemedel  Läs mer!

 

 
 
 

Övriga nyheter


Nya amerikanska hypertoniriktlinjer skärper kraven Läs mer!


Klart med lagförslag om antroposofmedeln

30 nov

Ändringarna som krävs för att genomföra beslutet om antroposofmedel finns nu som en lagrådsremiss. Läs mer!


Viagra blir receptfritt i Storbritannien

30 nov

Storsäljaren för erektil dysfunktion kommer att säljas som farmaceutsortiment på apotek. Förhoppningen är att försäljningen av förfalskade läkemedel ska minska. Läs mer!

 

Insatser till föräldrar med depression verkar även hjälpa barnen

Förebyggande insatser till föräldrar med svår depression kan förbättra deras samspel med barnen. Det kan också minska risken att barnen själva ska utveckla depressiva symtom, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten. Läs mer!


Ändringar av föreskrifter om utbyte av parenterala läkemedel med mera

TLV fattade den 30 oktober 2017 beslut om ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel med mera. Föreskriftsändringarna träder i kraft den 15 december 2017, och ska tillämpas på utbytet av läkemedel på apoteken från och med den 1 mars 2018. Läs mer! Föreskrifter 


Fler mutationer gav bättre resultat vid melanom

28 nov

Forskning har gett mer kunskap om varför vissa botas och andra inte av immunterapi mot spritt melanom. Läs mer!


Liten risk för allvarliga neonatala komplikationer med ADHD-medicinering till gravida

Barn till kvinnor som behandlats med ADHD-läkemedel under graviditeten har en liten ökad risk för att behöva vård på neonatalavdelning och för centralnervös påverkan. Läs mer!


Vitamin D-status kunde inte kopplas till cancerrisk

27 nov

Vitamin D-status kunde inte kopplas till risk för kolorektalcancer, bröstcancer, prostatacancer, ovarialcancer, lungcancer, pankreascancer eller neuroblastom. Läs mer!


Könet avgör vad doktorn ordinerar

27 nov

Män uppger i större utsträckning att de har en depression än kvinnor. Trots det är behandling med antidepressiva läkemedel betydligt vanligare bland kvinnor. Förklaringen kan vara en kultur där kvinnors problem oftare ses som psykiska, enligt forskaren Lena Thunander Sundbom. Läs mer!


Medicinsk cannabis under lupp

22 nov

Medicinsk cannabis kommer kunna hjälpa en del med svår smärta, men långt ifrån alla. Det blev prognosen på ett seminarium anordnat av Läkemedelsvärlden.se. Läs mer!


Sämre hälsa för unga kvinnor men männen mår bättre

21 nov

Tuffare arbetsliv och större krav på att vara framgångsrik – var femte ung kvinna uppger sig må sämre än jämnåriga. Sedan 1990 har unga vuxna kvinnors hälsa försämrats. För de jämnåriga männen är utvecklingen den motsatta. Läs mer!


Det bortglömda alternativet till antibiotika

22 nov

Bakteriofager är virus som ”äter” farliga bakterier. De är specialiserade på en bakterietyp och lämnar nyttiga bakterier i fred. Bakteriofagterapi skulle till exempel rå på en urinvägsinfektion relativt lätt, menar en av få bakteriofagforskare i Sverige. Men inom EU råder stor skepsis mot metoden. Läs mer!


Precisionsläkemedel för barn ska tas fram

20 nov

Uppsalaforskare har fått 7,5 miljoner för att skapa nya läkemedel för barn med bland annat cancer. Läs mer!


Onödigt behandla blodtryck under 140

15 nov

Risken för död och hjärt-kärlsjukdom sänks inte visar ny metastudie i JAMA av två svenska forskare. Samtidigt sänks gränsen för hypertoni i USA till 130 mm Hg. Läs mer!


Piller med spårbar sensor godkänt av FDA

15 nov

Med en inbyggd digital sensor i läkemedlet kan patienter och vårdgivare spåra följsamheten till behandling. Läs mer!

 

Så kan du minska utsläppen av miljöbelastande läkemedel

15 nov

Stockholms läns landstings förteckning över miljöbelastande läkemedel har nu kompletterats med åtgärdsförslag. Du får konkreta förslag på hur du kan arbeta för att minska utsläppen av läkemedel som är skadliga för miljön. Läs mer!


För vilka tillstånd inom primärvård och idrottsmedicin har kinesiotejp effekt?

Enligt författarna hade kinesiotejp en liten positiv effekt på smärtreduktion och muskelfunktion hos patienterna, men denna effekt ansågs vara så liten att den inte kunde uppfattas vara klinisk relevant.

Även hos friska och idrottande individer såg författarna att kinesiotejp hade en liten eller försumbar effekt. SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser. Läs mer!

 

Sverige leder stor europeisk studie om särskilt allvarlig resistens

16 nov

Det behövs bättre överblick och kunskap om resistenta bakteriers spridning i Europa. I ett nytt projekt som Sverige leder ska bakterier från patienter vid sjukhus i 37 länder samlas in och analyseras. Läs mer!


Nej, amning skyddar inte mot allergi och astma

13 nov

Allergiproblem och astma kan inte förebyggas med amning, vilket länge varit omdebatterat. Snarare kan amning öka risken för hösnuva och eksem, enligt Uppsalaforskare. Men det finns andra positiva effekter. Läs mer!

 

Nytt ms-läkemedel på väg mot godkännande

13 nov

Det första läkemedlet utvecklat mot svår ms har fått tummen upp av EMA:s vetenskapliga kommitté. Läs mer!


Kamp mot förfalskade läkemedel på två fronter

9 nov

Ekonomisk vinning, behov av läkemedel och missbruk bakom handel med läkemedel utanför den legala kedjan. Läs mer!


Nya riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni
Nu finns remissversionen av de nya nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Läs mer!

Värktablett lika bra som morfinmedicin mot smärta

7 nov

En kombination av ibuprofen och paracetamol minskar akut smärta lika bra som opioider plus paracetamol på kort sikt. Det visar en ny randomiserad studie i tidskriften Jama. Läs mer!


Här uppstår Alzheimers sjukdom

Nu vet forskarna att Alzheimers sjukdom börjar i en av hjärnans inre delar – i det så kallade default mode-nätverket. Upptäckten kan ge bättre diagnoser framöver och är en viktig del i att förstå sjukdomens uppkomst. Läs mer!


Särläkemedel läggs till i högkostnadsskyddet

31 okt

Läkemedlet Kuvan subventioneras för patienter med den ovanliga ämnesomsättningssjukdomen fenylketonuri. Läs mer!


Ingen antibiotikaförskrivning på distans

31 okt

I nya rekommendationer från Strama står att antibiotika inte ska förskrivas utan klinisk undersökning. I många fall krävs fysisk undersökning även för diagnos. Läs mer!

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här