Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20160531_203311.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket


Insatser ökar patientsäkerheten vid utbyte av läkemedel

1juni

I en rapport som lämnats till regeringen pekar Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket på vikten av att patienter via olika informationsinsatser ska få bättre kunskap och blir tryggare med att apoteken föreslår ett utbyte av deras läkemedel. Tydligare och mer anpassad information via 1177 och genom patient- och pensionärsorganisationer är centralt. Läs mer!


Månadsrapport från CHMP och CMDh (maj 2017) Läs mer!


Nytt system för rapportering av biverkningar lanseras 22 november 2017

30 maj

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gett klartecken för lanseringen av ny version av EudraVigilance, det system som företag och myndigheter använder för att samla och hantera information om biverkningar från läkemedel. Rapportering av biverkningar till Läkemedelsverket från hälso- och sjukvården, konsumenter och patienter med flera påverkas inte av förändringen. Läs mer!


EMA rekommenderar ändringar i produktinformationen för vankomycin antibiotika

23 maj

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar uppdatering av produktinformationen för antibiotikumet vankomycin för att främja lämplig användning vid behandling av allvarliga infektioner orsakade av grampositiva bakterier. Uppdateringen är ett led i kampen mot antibiotikaresistens. Läs mer!


PRAC bedömer att det inte finns övertygande evidens för skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel Läs mer!

9 maj


God effekt av barnvaccinationsprogrammet

9 maj

Nästan alla föräldrar väljer att ge sina barn skydd mot de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Tack vare det är de flesta sjukdomarna under god kontroll, visar en ny årsrapport från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Läs mer!


Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2017) Läs mer! 


Ny lagstiftning för medicinteknik trädde i kraft den 26 maj Läs mer!

5 maj

 
 
 

Övriga nyheter


Läkemedelskommittéer ska slopas enligt utredning

1 juni

Utredning som läggs fram idag föreslår vårdkommittéer istället för dagens läkemedelskommittéer. Läs mer!

 

Kolesterol spelar nyckelroll i lungan

31 maj

Kolesterol har stor effekt på egenskaperna hos den tunna film som täcker insidan av våra lungor. Därmed kan kolesterolet även påverka lungans funktion, menar forskare vid Lunds universitet med anledning av en forskningsstudie om kolesterolets betydelse för lungans förmåga. Fynden kan utgöra en pusselbit i förståelsen av lungans funktion och för nya behandlingar. Läs mer!


Linköpings kommunapotekare ska stärka äldrevården

31 maj

Efter att politikerna i Linköping hade uppmärksammat äldres läkemedelsanvändning beslutade sig dess äldrenämnd år 2015 för att införa en kommunal äldreapotekare. Läs mer!


Forskare tar fram superantibiotika

31 maj

Forskare har biffat upp vancomycin, som är något av ett nyckel-antibiotikum mot svåra infektioner. Läs mer!


Barnsjukhus visar vägen till säkrare läkemedelsanvändning

30 maj

Astrid Lindgrens barnsjukhus ska ta fram instruktionsfilmer så att vårdpersonal kan undvika att göra fel när de ger läkemedel till barn. Läs mer!


Kläder som mäter muskelaktivitet

30 maj

Ny teknik kan bli verktyg i både rehabilitering och prevention av till exempel förslitningsskador. Läs mer!


Fler ska behandlas med nya diabetesläkemedel

29 maj

De nya nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen framhåller vikten av effektiv glukossänkning hos personer med typ 2 diabetes. De nyare glukossänkande läkemedlen som kommit de senaste åren i form av GLP-1-analoger, DPP-4-hämmare och SGLT2-hämmare har alla fått en generellt mer uppgraderad roll som rekommenderade läkemedel i riktlinjerna. Läs mer!


Fiskar får riskbeteende av antidepressiva mediciner i vattnet

23 maj

Stora mängder av antidepressiva preparat hamnar, via avloppsystem och reningsverk, i olika vattendrag. Forskare vid Södertörns högskola har undersökt hur fiskar påverkas av utsläppen. En av slutsatserna är att fiskar kan bli mindre stresskänsliga – vilket leder till mer riskfyllt beteende och ökad fara för att bli uppäten av rovfiskar. Läs mer!


Cannabisläkemedel gav färre epileptiska anfall

26 maj

Barn och unga med ärftlig epilepsi drabbades av betydligt färre epileptiska anfall om de fick cannabisläkemedel, enligt en ny randomiserad studie i tidskriften New England Journal of Medicine. Läs mer!


Många kräver stor behandlingsvinst för att ta preventiv hjärtmedicin

23 maj

Knappt hälften kunde tänka sig att ta ett dagligt preventivt hjärt-kärlläkemedel som förlängde livet med mindre än åtta månader och två tredjedelar kunde ta läkemedlet om det förlängde livet med åtta månader eller mer. Läs mer!

  

Farmaceuter minskade risker för hjärt-kärlsjukdom

23 maj

Klinisk studie med farmaceutiska tjänster under tre månader ledde till minskade riskfaktorer med 21 procent. Läs mer!


Opioider för äldre gav sämre hälsoutfall

19 maj

Äldre personer som vårdats på sjukhus och fått opioider var inskrivna 50 procent längre tid och drabbades av fler negativa hälsoutfall, visar studie. Läs mer!


Fler för tidigt födda kan bli hjälpta av kortison

15 maj

För tidigt födda barn har större chans att överleva om deras mammor får kortisonbehandling så sent som några timmar före förlossningen, visar forskning från bland annat Karolinska Institutet. Förhoppningen är att fler födande kvinnor än idag, tack vare upptäckten, ska få den viktiga behandlingen. Läs mer!


Naturmedicin kan bli framtida preventivmetod

16 maj

Forskare i Kalifornien har funnit att ett ämne som bland annat finns i maskros kan hindra befruktning. Läs mer!


Ok för behandling av antipsykotika-biverkning

16 maj/

För första gången godkänns ett läkemedel för allvarlig biverkning som ger ofrivilliga ansiktsrörelser. Läs mer!


Ickeinvasiv elbehandling mot depression

15 maj

Ett företag i Health innovation village har utvecklat en apparat för elbehandling som patienten kan sköta själv. Läs mer!

 

Långtidsbehandling med kinin hade samband med ökad dödlighet, särskilt för yngre, visar studie. Läs mer!

9 maj

Maxdoser för vitaminer ses över

9 maj

Det kan vara skadligt att få i sig för mycket av vissa vitaminer. Därför ska Livsmedelsverket på uppdrag av regeringen se över möjligheterna att införa maxdoser. Läs mer!


Enkel teknik bet inte på dåligt pilleruttag

8 maj

Tre enkla hjälpmedel kunde inte förbättra amerikanska patienters följsamhet till ordinerade läkemedel, enligt en större studie. Fynden är inte förvånande, menar en svensk expert. Läs mer!


Naturvårdsverket: Goda utsikter rena läkemedel ur avloppsvatten

8 maj

Fisk och annat liv i vattendragen kan skadas av läkemedelsrester från avloppsvatten. Det finns reningsteknik till rimliga kostnader, visar ny rapport. Läs mer!


Ny metod undersöks för att behandla orsaken till pmds

9 maj

Studie undersöker en progesteronhämmare som idag tas för behandling av myom, för kvinnor med pmds. Läs mer!


Klumpa ihop och äta upp – skyddsmekanism vid sårläkning

5 maj

Hudforskare vid Lunds universitet kan ha knäckt gåtan om varför vi lyckas hindra infektion att sprida sig okontrollerat i kroppen, vid sårskador. Svaret tycks vara ett samarbete av rang: fragment av blodprotein samlar ihop bakterierna och dess gifter, så snabbt att de sedan slukas i ett nafs av kroppens inflammatoriska celler. Läs mer!

 

Biverkningar av statiner tolkas som noceboeffekt

4 maj

Blindade och oblindade studier gav olika resultat vad gällde biverkningar. Resultaten tyder på noceboeffekt. Läs mer!

 
 
 

Fortbildning


Begränsad kunskap om nya läkemedel vid godkännandet

11 maj

Sedan ett antal år godkänns vissa nya läkemedel av läkemedelsmyndigheter både i Europa och USA med krav på uppföljande studier av effekt och säkerhet. Det betyder att det vid godkännandet finns begränsad information om läkemedlen. Läs mer!

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här