Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20170702_211151.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 
 

Nytt från Läkemedelsverket


Månadsrapport från CHMP och CMDh (juni 2017) Läs mer!

30 juni


Ny EU-gemensam lag för kliniska prövningar skjuts fram till att börja gälla 2019 Läs mer!

26 juni

 

Information för personal inom barnhälsovård om rotavirusvaccination

20 juni

Vid vaccination mot rotavirus behöver hälso- och sjukvårdspersonal ha kunskap om symtom som kan tyda på tarminvagination. Läs mer!


Läkemedelsverket: Viktigt att biverkningsrapportera  

19 juni

Läkemedelverkets ”Årsrapport för biverkningar” visar att man under 2016 tagit emot cirka 8 500 rapporter för humanläkemedel. Det är en liten ökning jämfört med 2015. Nu efterlyser Läkemedelsverket fler rapporter av bra kvalitet. Läs mer!


Om användning av kombinerade p-piller – felaktiga uppgifter i media

16 juni

Under den senaste tiden har det i media felaktigt beskrivits att det kommit ut nya rekommendationer från Läkemedelsverket gällande behandling med kombinerade p-piller helt utan tablettuppehåll. Läs mer!


Information från Läkemedelsverket nummer 3 2017 

16 juni

Långvarig smärta förekommer hos både barn och vuxna och kan ha stor påverkan på livskvaliteten. Här beskrivs läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos vuxna och hos barn och ungdomar som en del av en multimodal behandlingsstrategi. Rekommendationen tar också upp läkemedelsbehandling av några utvalda smärttillstånd. Läs mer!


Förteckning över livsmedel uppdaterad

14 juni

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 15 juni 2017. Läs mer!


Ingen förändring av känd risk för neutropen enterokolit vid behandling med docetaxel enligt PRAC. Läs mer!

11 juni


Naloxon är möjligt att skriva ut till den som riskerar överdos

9 juni

Personer i riskzonen för en överdos av opioider – som heroin, buprenorfin och morfin – kan få motgiftet naloxon utskrivet via läkare. Det klargör Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i en rapport som lämnas till regeringen i dag. Läs mer!

 
 
 

Övriga nyheter


Liten förbättring på högskoleprov med medicin

29 juni

Personer med adhd presterade något bättre under perioder då de medicinerade, visar ny registerstudie. Läs mer!


Biverkningsrisker med protonpumpshämmare

Flera studier indikerar att det finns risk för biverkningar vid behandling med protonpumpshämmare och det är angeläget att undvika förskrivning till patienter som inte har en tydlig indikation för behandling. Läs mer!


Grillad mat: Påverkas läkemedelsbehandlingen?

I semestertider kommer grillen fram. Hälsoeffekterna av grillad mat har länge debatterats i medierna. Det är kanske mindre välkänt att grillvanorna också kan tänkas påverka läkemedelsbehandlingen. Läs mer!


Stora variationer i interaktioner med psykofarmaka

De flesta psykoaktiva ämnen är lipofila och måste metaboliseras av leverenzymer innan de kan utsöndras via njurarna. Det innebär att en substans kan påverka nedbrytningen av andra substanser som bryts ner av samma enzym. Individuella variationer i uppsättningen av leverenzymer påverkar också metabolism och effekt av flera psykofarmaka. Läs mer!


Stöd för ASA mot havandeskapsförgiftning

28 juni

Nu stärks bilden av att låga doser acetylsalicylsyra, ASA, minskar risken för havandeskapsförgiftning bland kvinnor med hög risk för komplikationen. Det visar en ny randomiserad studie. Läs mer!


Vaccinplåster gav säkert skydd mot influensa

29 juni

Ett helt nytt sätt att ta vaccin, genom ett plåster med mikronålar, har för första gången testats på människa. Läs mer!


EU-dom ger vaccin skulden för sjukdom

22 juni

Även utan vetenskapligt bekräftad koppling kan vaccin anses orsaka sjukdom. Det är resultatet efter en dom i EU-domstolen, som menar att indicier räcker för bevis. Läs mer!


Vill se nya standarder för att höja apotekens kvalitet

20 juni

Nationella standarder kan förbättra kvaliteten på både egenvårdsrådgivningen och farmaceutiska tjänster. Läs mer!

  

TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 34 apotek som får dela på drygt tio miljoner kronor för 2016. Läs mer!


Rapport på engelska om prissättning och subvention av läkemedel i Sverige. Läs mer!


Insatser ökar patientsäkerheten vid utbyte av läkemedel

I en rapport som lämnats till regeringen pekar Läkemedelsverket och TLV på vikten av att patienter via olika informationsinsatser ska få bättre kunskap och bli tryggare med att apoteken föreslår ett utbyte av deras läkemedel. Tydligare och mer anpassad information via 1177 och genom patient- och pensionärsorganisationer är centralt. Läs mer!


Xeljanz lika bra som Humira vid RA

21 juni

Tablettbehandlingen Xeljanz kombinerat med metotrexat gav lika god symtomlindring vid reumatoid artrit som Humira plus metotrexat, enligt en ny randomiserad studie. Läs mer!


NSAID kan öka överlevnad vid kolorektalcancer

19 juni

Studie visar att patienter som tog antiinflammatoriska läkemedel efter diagnos hade längre överlevnad. Läs mer!


Sverige trycker på för ökade miljökrav i EU

16 juni

Ett ökat miljöfokus på läkemedelsområdet. Det ville sjukvårdsministern se vid EU:s hälsoministermöte idag. Läs mer!


Ökande problem med resistenta bakterier kräver insatser
Arbetet för att bromsa utvecklingen mot fler resistenta bakterier får inte tappa fart. Årsrapporten Swedres-Svarm från Folkhälsomyndigheten och SVA visar bland annat en oroande ökning av resistenta tarmbakterier bland människor. Läs mer!


Uppslagsvärk guidar semestersjuka

14 juni

Apotek Hjärtat lanserar det nya lexikonet Uppslagsvärk, med vanliga åkommor och apoteksprodukter översatta. Läs mer!


Lägre risk för självmord med litiumbehandling

12 juni

En registerstudie visar lägre risk för självmordsförsök hos patienter med bipolär sjukdom som fick litium. Läs mer!


Klinisk studie påbörjad för ny antidot

12 juni

Den första patienten är inkluderad i en studie som testar vad som kan bli en ny antidot vid paracetamolförgiftning, något som dödar 10-20 svenskar per år. Läs mer!

 

WHO delar in antibiotika för att förhindra resistens

7 juni

Världshälsoorganisationen delar in antibiotika i tre kategorier i sin lista över livsnödvändiga läkemedel. Antibiotika nu är indelat i tre kategorier: Access, watch och reserve. Syftet med kategoriseringen är att få ut bästa möjliga behandlingseffekt, minska utbredningen av antibiotikaresistens och så långt det är möjligt spara de antibiotikasorter som fortfarande är ”en sista utväg” när alla andra sorter har visat sig verkningslösa. Läs mer!


Behov av blodförtunnande vid dialys kan halveras

8 juni

En metod för att spola dialysapparater och slangar minskar behovet av antikoagulantia, visar avhandling. Läs mer!


Lägre risk för återfall med långtidsinjektioner

8 juni

En registerstudie som gjorts vid Karolinska institutet visar att det är stora skillnader när det gäller sjukhusinläggning beroende på vilka antipsykotiska läkemedel som patienter med schizofreni får. Resultatet visar att antipsykotiska substanser som gavs som långtidsverkande injektioner och läkemedlet klozapin i tablettform, associerades med 20 till 30 procent lägre risk för återinläggning på sjukhus, jämfört med andra läkemedel som togs oralt i daglig dos. Läs mer!


Vill se mer om läkemedel på schemat

7 juni

Finska Läkemedelsverket arbetar för att grundskolorna i Finland ska lära ut om god läkemedelsanvändning. Läs mer!

  

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka och fler barn än väntat fick läkemedel förra året. Läs mer!

 

Översyn av riktlinjer för diabetesvård
Vi har genomfört en översyn av de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om glukossänkande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes samt om viktminskande kirurgi vid fetma. Läs mer!


Nytt läkemedel krympte alla möjliga tumörer

5 juni

Hela tre av fyra patienter med fler olika typer av spridd så kallad TRK-muterad cancer fick se sina tumörer markant krympta av det experimentella läkemedlet larotrectinib, enligt en ny studie. Läs mer!

 

Från och med den 1 juni 2017 är flukonazolpreparat 150 mg i endosförpackning receptbelagda. Läs mer!


Ny förteckning över miljöbelastande läkemedel

1 juni

En ny förteckning över 25 miljöbelastande läkemedel lanseras nu av Stockholms läns landsting. Läs mer!

 
 
 

Fortbildning


I tre korta filmer diskuterar expertrådet för geriatriska sjukdomar i Stockholms läns landsting problematiken kring läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre utifrån ett patientfall. Se filmer!


Initiativet Koll på läkemedel startar en webbutbildning för att öka kunskaperna om läkemedelsanvändning och fallskador bland äldre. Till utbildningen!

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här