Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
Upool satsar på seniorer

Vi är alltid på jakt efter rätt kompetens att förstärka upp vårt team av Upoolare. Just nu gör vi en extra satsning mot seniorer, för bland annat sommar vakanser. Känner du någon som vill trappa ner? Som söker nya sätt att utmana sig själv? Som passar för en flexibel tjänst som ambulerande farmaceut? Läs mer på www.upool.se/dinavilkor

 
Nyhetsbrev Januari

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 
 

Nytt från Läkemedelsverket

EMA inleder granskning av samtliga akutpreventivmedel             24 jan

I november 2013 informerade Läkemedelsverket om att kliniska studier visat att effekten av akut p-pillret NorLevo, som innehåller levonorgestrel, är beroende av kvinnans vikt. Nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjat en granskning av samtliga akutpreventivmedel för att utreda hur effekten påverkas av ökad kroppsvikt och förhöjt kroppsmasseindex (BMI). Läs mer här

Restsituation för Diamox tabletter                           16 jan

En restsituation kommer att uppstå för Diamox (acetazolamid) 250 mg tabletter inom kort. Orsaken är produktionstekniska problem. Företaget ser över möjligheten att sälja utländska förpackningar på dispens. Läs mer här

Behandling med smärtstillande läkemedel under graviditet               16 jan

Två nyare studier av effekterna av paracetamol på individers utveckling har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. Läkemedelsverket bedömer tillsammans med de andra europeiska myndigheterna vad forskningsresultaten kan betyda för användningen. Som tidigare rekommenderas försiktighet vid all användning av läkemedel under graviditet. Läs mer här

Avslag på ansökan om rikslicens för Progesteron MIC APL                15 jan

Läkemedelsverket har avslagit Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APLs) ansökan om rikslicens för Progesteron MIC 400 mg vagitorium eftersom lagerberedningen bedöms kunna ersättas av godkända läkemedel. Läs mer här

1 miljon foldrar bäddar för ökad trygghet vid medicinbyte               13 jan

TLV och Läkemedelsverket har tryckt upp 1 miljon foldrar som förklarar varför apoteken byter ut läkemedel. Nu skickar myndigheterna ut foldrarna till alla apotek och vårdcentraler för att bidra till en ökad trygghet för patienterna kring läkemedelsutbytet. Läs mer här

 

Nytt från TLV

Välkommen till Läkemedelsriksdagen 2014          16 jan

Temat på årets Läkemedelsriksdag är Psykisk ohälsa - perspektiv på läkemedelsbehandling. Under dagen kommer vi att diskutera frågor som Ökad användning av antidepressiva- en signal på ökad sjuklighet? Skapar vården ohälsa? ADHD - finns det och vad hjälper?              Läkemedelsriksdagen äger i Stockholm den 4 mars. Läs mer här

 

Läkemedelsnytt

Månadsrapport från CHMP (december 2013)                       8 jan

Kommittén har gett en positiv bedömning av ansökan om marknadsföringstillstånd för:

Cometriq (cabozantinib), avsett för behandling av medullär sköldkörtelcancer.

Izba (travoprost), avsett för behandling av okulär hypertension och öppenvinkelglaukom.

Mirvaso (brimonidin), avsett för behandling av ansiktserytem vid rosacea hos vuxna patienter.

Neuraceq (florbetaben (18F)), avsett för detektion av β-amyloid i hjärnan.

Sirturo (bedakilin), avsett för behandling av pulmonell tuberkulos.

Tritanrix HB, avsett för aktiv immunisering mot difteri, stelkramp (tetanus), kikhosta (pertussis) och hepatit B.

Läs mer här


PRAC rekommenderar tillfällig indragning av Protelos/Osseor                 13 jan

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att Protelos/Osseor, som innehåller substansen strontiumranelat, inte längre ska användas för att behandla osteoporos (benskörhet). Rekommendationen lämnas nu över till CHMP som kommer att ge ett slutgiltigt utlåtande. Läs mer här


Övriga nyheter

Ny upplaga av broschyren Miljöklassificerade läkemedel             24 jan

Ett flertal substanser har fått ändrad bedömning då gränsvärdet har höjts för när en substans anses ha förmåga att kunna bioackumuleras. På Janusinfo uppdateras miljöklassificeringen kontinuerligt. Läs mer här

EMA sa ja till 81 nya läkemedel        22 jan

 

81 nya läkemedel fick grönt ljus av den Europeiska läkemedelsmyndigheten förra året. Det är en ökning 42 procent jämfört med 2012. Läs mer här

Forskare varnar för thyroidmedicin           22 jan

En av trettio kvinnor som behandlades med tiamazol tidigt i graviditeten födde barn med skador enligt en dansk studie. Läs mer här

Tydligare apotekskryss         21 jan

Regeringen vill, som utredaren, i lagrådsremissen att farmaceuters möjlighet att motsätta sig utbyte förtydligas i lag. Regelverket kring apotekskryss är idag luddiga och framgår egentligen bara i en vägledning från Läkemedelsverket angående receptföreskrifterna.

Enligt lagrådsremissen ska det nu förtydligas i lag att expedierande farmaceut kan motsätta sig utbyte av läkemedel om det finns anledning att misstänka att utbytet innebär betydande problem för patienten. De mer exakta formuleringarna överlämnar regeringen till Läkemedelsverket att förtydliga i föreskrifter. Ett skäl till att det behövs tydligare regler är, enligt regeringen, att TLV i en undersökning funnit att farmaceuter på vissa apotek motsätter sig utbyte i betydligt högre grad än farmaceuter på andra apotek. 

Det är TLVs uppgift att övervaka att apoteken inte missbrukar möjligheten att motsätta sig utbyte, konstaterar regeringen i lagrådsremissen. För att myndigheten ska kunna utöva den tillsynen effektivare ska Receptregistret innehålla uppgifter när farmaceuten motsatt sig byte och skälen till det. De uppgifterna ska E-hälsomyndigheten vara skyldig att lämna ut till TLV.

Från den 1 januari 2015 föreslås förslaget om apotekskryss börja gälla, i övrigt gäller den 1 juli i år.

Läs mer här

Ovanlig men svår biverkan av rotavirusvaccin      20 jan

Samtidigt som några landsting nu börjar vaccinera mot rotavirus kommer studier som visar på en ovanlig men svår biverkan av vaccinet.

Det är två studier, publicerade i New England of Medicine, som pekar på en liten risk för tarmbiverkan, så kallad invagination, efter vaccineringen. Invagination innebär att ett tarmavsnitt trär upp sig på ett annat. Det är ett plågsamt och eventuellt livshotande tillstånd om det inte behandlas. Men sällsynt. Läs mer här


Ska utreda ungas medicinering            16 jan

Varför använder barn och unga som är placerade av samhället mer psykofarmaka än andra jämnåriga? Det ska Socialstyrelsen ta reda på. Läs mer här


Om läkaren förmedlar en tilltro till behandlingen fungerar den även om pillret är placebo   14 jan

 

Placebo fungerade lika bra mot migränanfall som riktig medicin visar en nyligen publicerad studie i Science Translational Medicine.I studien ingick 66 deltagare som totalt hade 459 dokumenterade attacker under studietiden. Under sex migränattacker fick deltagarna placebopiller eller migränmedlet Maxalt, rizatriptan. Samtidigt fick de ett budskap från läkaren som gick ut på att pillret var placebo och inte skulle fungera eller att det var migränmedicinen Maxalt och skulle hjälpa eller ett mittemellan budskap; det kan vara placebo eller riktig medicin. 

Föga överraskande blev resultatet bäst för patienter där läkaren sagt att pillret var ett migränpiller och det också stämde med verkligheten. Men försökspersonerna rapporterade lika god effekt av placebo, när läkaren påstod att det var migränmedicin, som när läkaren påstod att migränpillret var ett placebopiller. Placebobehandlingen hade alltså lika stor effekt som den riktiga medicinen beroende på beskeden från läkaren. Läs mer här


Kortare tid för handläggning av kliniska prövningar och ansökning via en gemensam webbportal. Det är saker som EUs medlemsländer enats om.       13 jan

 

EU-länderna har kommit överens om ett nytt förslag till förordning för kliniska prövningar. Enligt förslaget, Clinical Trials Directive, ska handläggningstiden för att godkänna en prövning förkortas med fem dagar till att bli 60 dagar. Den nya förordningen väntas träda i kraft tidigast om två år. Läs mer här


Positiva resultat för nytt kikhostevaccin          10 jan

En fas I-studie av ett vaccin mot kikhosta som tas via näsan har visat positiva resultat. Tanken är att i framtiden kunna ge det till spädbarn. Läs mer här


Premenstruell dysforisk störning (PMDS)

Svår form av premenstruella besvär, så kallad premenstruell dysforisk störning (PMDS) är ett tillstånd som drabbar 3–5 procent av kvinnor i fertil ålder. Kardinalsymtomen är irritabilitet, nedstämdhet, oro/spändhet och uttalade humörsvängningar som kommer efter ägglossningen och som sedan försvinner helt inom en vecka efter menstruationens början. Symtomen har en påtaglig negativ inverkan på det dagliga livet och ska särskiljas från andra psykiatriska tillstånd som depression, panikattacker eller personlighetsstörning.

Orsaken till PMDS är inte klarlagd men anses bero på en avvikande känslighet för neurosteroider i hjärnan.

Kombinerade p-piller med drospirenon har dokumenterad effekt vid PMDS. Behandling med antidepressiva läkemedel (SSRI) har i placebokontrollerade studier visat en mycket god effekt vid PMDS och kan rekommenderas då andra alternativ har otillräcklig effekt. Olika SSRI-preparat förefaller effektmässigt likvärdiga. Medicinering endast under lutealfas är lika effektiv som kontinuerlig behandling. Läs mer här


Dålig hänsyn tas till njurfunktion vid läkemedelsbehandling               9 jan

Statiner och NSAID, två av de mest använda läkemedelsgrupperna hos äldre, kan kräva dosanpassning vid nedsatt njurfunktion. Dock tycks dessa läkemedel förskrivas med liten eller ingen hänsyn till njurfunktion. Det visar två studier av Rasha Abdulmahdi respektive Lilian Pitrous, båda apotekarstuderande vid Uppsala universitet. Studierna handlar om användningen av statiner respektive NSAID i en population äldre hypertonipatienter. Läs mer här


Förväxlingsrisk för kortverkande och långverkande oxikodon              8 jan

Oxikodon finns både som kortverkande beredningar och depotberedningar, med likartade läkemedelsnamn. Det kan innebära risk för förväxling med potentiellt allvarliga konsekvenser. Depottabletterna doseras två gånger dagligen och de vanliga tabletterna/kapslarna var fjärde till var sjätte timme. Det framgår inte av läkemedelsnamnet vilken typ av beredning det är. Vid förskrivning, receptexpedition och användning är det av största vikt att läkemedlen identifieras inte bara med namn utan också med såväl beredningsform som styrka. Läs mer här

 

Samarbete ska förbättra utbyte                  8 jan

TLV och apoteksbranschen har inlett ett samarbete som ska förenkla och förbättra dagens generikasystem. Samarbetet mellan Sveriges apoteksförening och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, syftar till att göra dagens system för utbyte av läkemedel på apotek enklare och på så sätt öka patientsäkerheten. Det innebär bland annat att regelverket för utbytet av läkemedel på apotek ska ses över. Genom att ta bort onödigt krångel kan man frigöra tid för apotekspersonal att ägna sig åt bland annat råd och service.

Inom ramen för samarbetet ska man även diskutera med distributörer och läkemedelstillverkare om hur varuflödet kan effektiviseras, förbättra informationen om generiskt utbyte till apotekskunder och se över möjligheterna att främja farmaceutisk rådgivning på apotek. Läs mer här

Webbutbildning antibiotika

En webbutbildning för ökad kunskap om när antibiotika kan vara till nytta, och när de inte är det. Framtagen av SKL och Strama (Strama Stockholm m fl Stramagrupper har varit med) i samarbete. Får användas fritt av alla som behöver! Länk till utbildningen

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här